Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG LẠNG SƠN
Số 33, phố Yết Kiêu, phường Tam Thanh, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. 
Điện thoại: (084-25) 3870 958 Fax: (084-25) 3870 503 
Website: lsseed.vn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY:

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail

Nguyễn Hồng Hải

Chủ tịch HĐQT

0913514939

hainh@lsseed.vn

Trần Minh Hòa

Phó chủ tịch HĐQT

0912425425

hoatm@lsseed.vn

Vy Doanh Thái

Phó chủ tịch HĐQT

Phó giám đôc kinh doanh

0989147582

doanhthai@lsseed.vn

Ngô Trọng Thỉnh

Giám đốc

0988428130

thinhnt@lsseed.vn

Đinh Văn Cửu

Phó giám đốc

0906570110

cuudv@lsseed.vn

 

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ VÀ TRẠM CỦA CÔNG TY:

Đại lý

Địa chỉ

Số điện thoại

Lương Thị Khánh

Khu 4 TT Thất Khê huyện Tràng Định

01683482415

Nông Thị Bông

Khu 4 TT Thất Khê huyện Tràng Định

0948989265

Lộc Văn Lai

Khu Piêng Quăn TT Lộc Bình

01254523899

Vi Thị Thoa

Khu Nhà Thờ TT Lộc Bình

0943730387

Trình Văn Hòa

Khu 2 TT Na Dương huyện Lộc Bình

01658290324

Vi Việt Hùng

Khu 7 TT Đình Lập huyệ Đình Lập

0975349156

Nguyễn Thị Thắm

Khu 3 TT Bình Gia huyện Bình Gia

01679276384

La Thị May

Khối 6 TT Cao lộc huyện Cao Lộc

01688648593

Hoàng Thị Hiền

Bắc Đông 1, Gia Cát huyện Cao Lộc

0973912242

Lành Đức Thịnh

Xã Hồng Phong huyện Cao Lộc

0983521898

Vi Thị Duyên

Chợ Ba Sơn xã Cao Lâu huyện Cao Lộc

0985575343

Hoàng Thị Thu

Số 108 Phan Đình Phùng P.Hoàng Văn

0982036389

Cửa hàng công ty

Số 33 Yết Kiêu P.Tam  Thanh

0253870958

Dương Thị Sen

Hoàng Văn Thụ TT Bắc Sơn huyện Bắc Sơn

0983764126

Chu Thị Diện

TT Văn Quan huyện Văn Quan

0976173642

Vi Thị Mến

Xã Khánh Khê huyên Văn Quan

01648817034

Hà Văn Dân

Chợ bãi xã Yên Phúc huyện Văn Quan

01667386781

Hà Thị Mơ

Điểm He huyện Văn Quan

01659544709

Liễu Thị Kết

TT Tu Đồn huyện Văn Quan

01295131875

Tăng Thị Tám

Khu Thống Nhất 2 TT Đồng Mỏ huyện Chi Lăng

0977931664

Lăng Thị Thu

Khu An Ninh TT Hữu Lũng huyện Hữu Lũng

0982105126

Hoàng Thị Thanh

Phòng NN huyện Lộc Bình

0979904915

Phòng NN Cao Lộc

TT Cao Lộc huyện Cao Lộc

0253861325

Phòng NN Chi Lăng

TT Đồng Mỏ huyện Chi Lăng

0912158808

Trạm KN Văn Lãng

TT Na Sầm huyện Văn Lãng

0976322217

Hoàng Xuân Bắc

Thôn Phố Mới – Vạn Linh – Chi Lăng

0944689666