GIỐNG SÁN ƯU 63

       1. Nguồn gốc:

Sán Ưu 63 là giống lúa lai Trung Quốc, được lai giữa Trân Sán và  Minh  Khôi  63  tại  Bác  Bạch.  Sán  Ưu  63  cho  năng  suất  cao hơn  Sán  Ưu Quế 99 (Tạp giao 5) khoảng 3%, nhưng dài hơn 7-10 ngày, ở ta giống cũng có xu hướng này.

            2. Những đặc tính chủ yếu:

Là giống cảm ôn, có thể trồng được 2 vụ, nhưng có ưu thế hơn trong  vụ  xuân.  Thời  gian  sinh  trưởng  vụ  xuân  130-135  ngày,  vụ  mùa  110-120 ngày.

Chiều cao cây trung bình 110-115 cm, thân to, lá xanh lục, đẻ nhánh  trung  bình,  chịu  phân,  chống  đổ,  bông  to  140-155  hạt/bông,  khối lượng 1.000 hạt 27 gram.

Năng suất trung bình 75-80 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt tới 90-100 tạ/ha.

Phẩm chất trung bình, cơm nhạt.

Khả  năng thích ứng  rộng, tiềm  năng  năng suất cao, thích  hợp chân vàn, vàn trũng, thâm canh. Kháng sâu bệnh trung bình.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật:

Hiện tại là giống cho năng suất cao nhất và ổn định trong vụ xuân. Cần mở rộng trọng vụ xuân ở vùng đồng bằng, trung du, miền núi Bắc Bộ và bắc Khu 4 cũ, trên các chân đất tốt, thâm canh.

Thời  vụ:  Xuân  muộn  gieo  21/1  –  5/2,  cấy  trong  tháng  2  (vùng Đông Bắc gieo đầu tháng 3, cấy trước 5/4); Mùa sớm gieo 5-10/6, cấy 20/6-5/7.

Làm  mạ:  gieo  mạ  thưa  20-25  gram  thóc  giống/m2 và thâm canh mạ để có nhiều ngạnh trê, vụ mùa ngâm nước khoảng 10-16 giờ, vụ xuân ngâm 16-20 giờ sau đó vớt lép lửng và đãi sạch nước chua rồi mới ủ nẩy mầm. Mỗi ha

lúa cần khoảng 25-30 kg hạt thóc giống.

Mật  độ  cấy  40-45  khóm/m2, hàng cách hàng 20 cm, khóm cách khóm 10-12 cm, cấy 1 dảnh, tuổi mạ 18-20 ngày/vụ mùa và 25-30 ngày/vụ xuân, cấy nông tay.

Cần bón phân ở  mức cao 1 ha: 10 tấn phân chuồng + 300 kg ure + 300 kg lân

supe + 100-120 kg kaly clorua hay sunfat, gieo mạ sớm hơn, tuổi mạ 25-30 ngày

đối với vụ xuân, 18-20 ngày đối với vụ mùa.