GIỐNG NGÔ LAI NK4300

1. Nguồn gốc

Tác giả và cơ quan tác giả: Công ty Syngenta Việt Nam.

Nguồn gốc: Do Công ty Syngenta Việt Nam nhập từ Thái Lan.

Phương pháp: NK4300 được tạo ra từ tổ hợp lai NP5069/NP5088.

Được công nhận tạm thời năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 7 năm 2004, công nhận chính thức tháng 11/2004.

2. Những đặc tính chủ yếu

Thời gian sinh trưởng phía Bắc 105-110 ngày, Duyên hải miền Trung 90-95 ngày.

Chiều cao cây từ 185 – 210 cm, chiều cao đóng bắp 80-100 cm, cứng cây, chiều dài bắp 14,5-16,5 cm, 14-16 hàng hạt, tỷ lệ hạt/bắp 76-80%, khối lượng 1000 hạt 280-300 gram, kín đầu bắp, dạng hạt bán răng ngựa, màu hạt vàng da cam.

Nhiễm khô vằn, đốm lá từ nhẹ đến trung bình, chịu hạn và chống đổ khá. Năng suất trung bình 50-60 tạ/ha.

3. Thời vụ gieo trồng và yêu cầu kỹ thuật

 

– Mùa vụ: Thích hợp với vụ Đông, vụ Xuân ở miền Bắc trên đất phù sa, đất xen canh lúa nước.

– Gieo trồng với mật độ 57000 cây/ha, khoảng cách 70 x (2-30) cm.

– Phân bón cho 1 ha: 10-15 tấn phân chuồng, 300-400 kg urê + 500-600 kg lân super +120-150 kg kali clorua.