GIỐNG LÚA KHANG DÂN 18

1. Nguồn gốc: KD18 (Khang dân 18) là giống lúa thuần Trung Quốc, đã phổ biến rộng rãi trong sản xuất.

2. Đặc điểm:

– Thời gian sinh trưởng: KD18 là giống lúa thuần thuộc nhóm giống ngắn ngày, vụ Đông xuân từ 105 – 110 ngày, vụ Hè thu khoảng 85-90 ngày;

– Dạng cây: dạng hình gọn, cứng cây, dạng hạt thon có màu vàng;  P1000 hat: 21-22 gam; ít nhiễm sâu bệnh, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh tương đối tốt, chịu rét tốt, thích ứng rộng.

– Năng suất: Bình quân đạt 60 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 65-70 tạ /ha.